Back to Pobjoy forename index

P.E. POBJOYBefore 1981Before 1996AustraliaMervyn W.C. POBJOY? Thames Valley
Pamela Joy POBJOY1958AustraliaAfter 1973AustraliaAndrew W. POBJOY Thames Valley
Phyllis Marie POBJOY1909Australia 1962Australia Thames Valley
Phyllis Mary POBJOY1927AustraliaAfter 1942AustraliaColin K. ASLIN Thames Valley